foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Doradztwo zawodowe

cegiełka hodowla lasu cegiełka urządzanie lasu cegiełka SILP cegiełka Edukacja leśna cegiełka Podstawy ekonomiki leśnej

 

cegiełka Podstawy gospodarowania zwierzyną cegiełka uzytkowanie lasu cegiełka maszynoznawstwo

Instrukcja Urządzania Lasu i inne dokumenty
 
KLASA II
Podział powierzchniowy - POBIERZ (pdf)
Opis taksacyjny drzewostanu - POBIERZ (pdf)
tablice zasobności M. Czuraja - wyciąg - POBIERZ
Znaki stosowane w LMN
Mapy-1
Mapy-2
Mapy wzorcowe - POBIERZ
Ład czasowy - podręcznik
Ład przestrzenny - podręcznik
 

Temat 14. Organizacja urządzania lasu w Polsce i

Temat 15. Rewizje planów urządzenia lasu

Temat 16.Uproszczony plan urządzenia lasu

Temat 17. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu
 
Dział: Określanie miąższości drzewa leżącego i stojącego
 
Zasady pomiaru średnicy i długości drewna okrągłego
Ćwiczenia z korzystania z tablic miąższości drewna okrągłego
 Zasady pomiaru pierśnicy
Zasady pomiaru wysokości
Obliczanie miąższości drzewa stojącego
 
KLASA III i IV
 
 
 
Instrukcja zakładania powierzchni sposobem Bitterlicha
Instrukcja zakładania powierzchni kołowych
Wykreślanie krzywej wysokości - ćwiczenia
Określanie klasy bonitacji drzewostanów

Aktualnie obowiązujące dokumenty w tym Zasady Hodowli Lasu.

 
KLASA I
Las i drzewostan:
Gleboznawstwo:
Czynniki glebotwórcze
Procesy glebotwórcze
Sorpcyjne właściwości gleb leśnych oraz kwasowość gleby
 
Selekcja drzew leśnych:

Ogólne zasady selekcji drzew leśnych w Polsce. Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego

Temat 2: Cechy gospodarczych i wyłączonych d-stanów nasiennych (GDN i WDN)

Temat 3 i 4.

Temat 5: Przygotowanie szczepów i sadzonek do do zakładania PN i PUN

Temat 6: Przygotowanie sadzonek do zakładania PUN.

Temat 7:  Zakładanie i prowadzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych.

Temat 8: Wykorzystanie nasion z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Temat 9:  Wykorzystanie Banku Genów do zachowania różnorodności genetycznej drzew leśnych.

 

 
Nasiennictwo:
Temat 1: Regionalizacja nasienna Polski.
Temat 2: Czynniki wpływające na kwitnienie i owocowanie drzew
Temat 3: Przewidywanie i określanie urodzaju nasion
Temat 4: Pory dojrzewania i terminy zbioru owoców i nasion drzew leśnych - pobierz(pdf)
Temat 5: Stadia dojrzewania nasion - pobierz(pdf)
 Temat 6: Sposoby i organizacja zbiory nasion - pobierz (pdf)

Temat 7: Wyłuszczanie nasion drzew iglastych. - pobierz

Temat 11.   Biologiczne podstawy przechowywania nasion.

Temat 12_Przechowywanie nasion

Temat 13: Przedsiewne przysposabianie nasion

Temat 14: Zasady transportu nasion i szyszek
Temat 15: Ocena nasion
Temat 16: Ocena nasion na podstawie kiełkowania
 Ocena nasion na podstawie próby kiełkowania - prezentacja - pobierz
 
Wykaz zbioru nasion w roku szkolnym 2019/2020-pobierz(pdf) 
Wykaz zbioru szyszek w roku szkolnym 2019/2020-pobierz(pdf) 
Sposoby i organizacja zbioru nasion - pobierz (pdf) 
 

Rodzaje próbek i ich wielkość - pobierz

 
 
Szkółkarstwo

Temat 3: Zasady wyboru miejsca pod szkółkę.

Temat 5: Warunki wpływające na wzrost i rozwój materiału sadzeniowego
Temat 6: Organiczne nawożenie szkółki- materiały dla uczniów
Temat 7: Zasady sporządzania kompostów.
Temat 8: Mineralne nawożenie szkółki
Temat 9: Uprawa gleby na szkółce
Temat 10: Terminy i sposoby siewu nasion
Temat 11: Pielęgnowanie oraz ochrona siewek i sadzonek
                    Siewki drzew leśnych
Temat 12: Zasady produkcji wielolatek
              Symbole materiału sadzeniowego
Temat 16: Produkcja sadzonek w kontrolowanych warunkach zewnętrznych
Temat 18: Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów
                   Maszyny szkółkarskie - OTL Jarocin
 
KLASA II
 
Charakterystyka hodowlana gatunków
Charakterystyka hodowlana gatunków-pobierz(pdf) 
 
Odnowienie lasu
Rodzaje samosiewów i odnowienie odroślowe-pobierz(pdf) 
Maszyny i urządzenia do przygotowania gleby
Temat 7: Technika, terminy i sposoby sadzenia  - rysunki
Ćwiczenia z oblicznia więźby i zapotrzebowania na sadzonki
Ćwiczenia terenowe - ocena udatności upraw
Temat 11. Sposoby przebudowy drzewostanów.
 
materiały do samodzielnej pracy:
Zadania z określania powierzchni zajmowanej przez poszczególne gatunki - klasa 3a

Temat 9. Dobór składu gatunkowego, więźby i formy zmieszania  - klasa 2a

Materiały do samodzielnej pracy-Hodowla lasu -klasa 2a

 

 
Typologia leśna
Rośliny poszczególnych TSL - Kraina V. pdf 
Podział typów siedliskowych lasu
Rośliny runa leśnego - prezentacja
Znajomość położenia Parków Narodowych - quiz - sprawdź się
Znajomość położenia kompleksów leśnych - quiz - sprawdź się
 
Rębnie
Zagospodarowanie lasu - quiz - sprawdź się
.
KLASA III
Katalog norm czasu dla prac leśnych
Ćwiczenia z oblicznia więźby i zapotrzebowania na sadzonki
 
 
 
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych
 
Pielęgnowanie lasu
Zasady podkrzesywania drzew leśnych
 
Zalesienia, zadrzewienia, melioracje
Zalesianie nieużytków (pdf) 
Pojęcie i sposoby ustalania wydm śródlądowych (pdf) 
Wydmy nadmorskie (pdf)
Grunty podlegające erozji wodnej(pdf)
Monitoring lasów
 
 
 

Zasady produkcji wielolatek

Sorpcyjne właściwości gleb leśnych oraz kwasowość gleby 

e-Dziennik

Biblioteka

Erasmus +

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna